Legal Notice

RETLIG MEDDELELSE

           GENERELT

1.1 Hos Salbæk Technology Group (herefter "Sal-Tech", "vi", "os"), omfattende alle selskaber, datterselskaber eller filialer inden for Salbæk Technology Group, herunder, men ikke begrænset til, "Sal-Tech Easy Packaging v/G. Salbæk (CVR nr. DK 18429098)", "Sal-Tech HKG Limited (registreringsnr. HK 1553382), "Sal-Tech Embalaje SL (CIF nr. B019700Y5)" og "Sal-Tec Easy Packaging LLC (Reg nr. 35-2776554)"; via sine websteder "sal-tech.dk, .com, .es eller .de" giver BRUGEREN ("du") oplysninger om sine tjenester og aktiviteter.

1.2 Disse generelle betingelser i denne juridiske meddelelse er udelukkende beregnet til at regulere din brug af Sal-Tech's websted og alle relaterede websteder ("websted"), der ejes af Sal-Tech Easy Packaging. Disse juridiske betingelser dikterer brugen af Sal-Tech's hjemmesider, hvor du forventes at læse og acceptere deres brugsbetingelser.

1.3 Adgang til og brug af dette websted forudsætter din fuldstændige og ubetingede accept af og gyldigheden af hver enkelt af de juridiske vilkår og betingelser, der er anført heri.

1.4 Du forpligter dig til ikke at bruge webstedet og dets tjenester til at udføre aktiviteter, der er i strid med loven, eller til andre uautoriserede formål, der ikke er anført heri.

1.5 Du rådes til regelmæssigt at kontrollere eventuelle opdateringer af vilkårene og betingelserne for eventuelle ændringer eller opdateringer.

 

           BETINGELSER FOR ADGANG OG BRUG

 2.1 Begrænset ansvar for Sal-Tech: Du som bruger forstår og accepterer fuldt ud, at når du bruger vores websted, gør du det efter eget skøn og på egen risiko. Vi er på ingen måde ansvarlige for, at hjemmesiden på et tidspunkt er utilgængelig på grund af vedligeholdelse eller andre formål. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer af indholdet, priserne og andre aspekter af hensyn til ændringer.

2.2 Garanti: Sal-Tech kan ikke holdes juridisk ansvarlig for det indhold, der er indarbejdet på vores hjemmeside, som kan krænke tredjemands rettigheder, uden at vi i god tro er klar over, at denne krænkelse har fundet sted. Vi kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle skader, der er forårsaget som følge af unøjagtigheder eller fejl, der stammer fra indholdet på vores websted.

 2.3 Brugen af Sal-Tech's websted forpligter dig ikke til at tilmelde dig nyhedsbreve, abonnementer eller købe produkter/tjenester, men hvis du ønsker at gøre det, skal du udfylde en simpel formular, hvor du skal acceptere de generelle vilkår og betingelser, der er anført heri. 

 

           UAUTORISERET BRUG AF SAL-TECHS WEBSTED

 3.1 Enhver brug af hjemmesiden, der ikke er beregnet til køb af vores produkter eller tjenester, udgør uautoriseret og ulovlig brug af vores hjemmeside, hvilket gør dig skyldig i en lovbestemt og/eller strafferetlig overtrædelse og/eller ansvarlig for civilretlige skader.

 3.2 Det er forbudt at sende massive e-mails (spamming) og sende overdimensionerede meddelelser, så netværksserverne blokeres (mail bombing).

 3.3 Adgangs- og brugsbetingelser for dette websted er strengt reguleret af den gældende lovgivning og af princippet om god tro, som forpligter dig til at gøre en korrekt brug af webstedet. Enhver handling i strid med loven eller krænkelse af tredjeparters interesser, som f.eks. retten til privatlivets fred, databeskyttelse, intellektuel ejendomsret osv. er fuldstændig forbudt.

           INTELLEKTUEL EJENDOMSRET

 4.1 Alle intellektuelle ejendomsrettigheder er forbeholdt Sal-Tech, herunder, men ikke begrænset til; ophavsret, patenter, tekster, varemærker, illustrationer, fotos, grafik, filer, design, arrangementer osv. 

 4.2 Sal-Tech's hjemmeside er beskyttet af ophavsret og alt indhold heri.  Hjemmesidernes indhold, programmering og design er fuldt ud beskyttet af ophavsretten, og derfor er reproduktioner, distributioner eller transformationer, der kan krænke vores intellektuelle ejendomsret, forbudt.

 4.3 Du accepterer udtrykkeligt, at du ikke må:

 4.3.1 Reproducere eller bruge Sal-Tech's intellektuelle ejendom enten i trykt eller elektronisk form i strid med vores intellektuelle ejendomsrettigheder eller tilknyttede tredjeparter;

 4.3.2 kommercielt at udnytte, reproducere, distribuere, overføre, vise, offentliggøre eller udsende nogen intellektuel ejendom på webstedet uden vores forudgående samtykke eller, i tilfælde af tredjepartsindhold, rettighedshaveren af en sådan intellektuel ejendom;

 4.3.3 ikke at gøre krav på ejerskab af intellektuel ejendom på webstedet, hverken helt eller delvist;

 4.3.4 at ændre webstedsindholdet med henblik på at genindsætte det på andre websteder;

 4.3.5 at ændre eller fjerne varemærker eller ophavsrettigheder fra webstedsindholdet, og

 4.3.6 kopiere, lagre eller på anden måde indarbejde webstedsindhold eller intellektuelle ejendomsrettigheder i et andet websted, et elektronisk genindvindingssystem, en publikation osv.

 4.4 Sal-Tech er et registreret varemærke. Det er helt forbudt at bruge Sal-Tech eksternt; dette forbud omfatter både navnet og logoet, medmindre Sal-Tech udtrykkeligt tillader brugen heraf. Alle rettigheder er forbeholdt.

4.5 Køberen af Sal-Tech's produkter opnår ingen rettigheder i form af licens, patent, ophavsret, varemærke eller anden intellektuel ejendomsret i forbindelse med det pågældende produkt. Køberen opnår ingen rettigheder til softwarens kildekode.

 4.6 Leverede manualer og tegninger må ikke kopieres eller distribueres uden vores skriftlige samtykke.

 4.7 Oversættelser er altid Sal-Tech's ejendom og ophavsretligt beskyttet.

           FORTROLIGE OPLYSNINGER

 5.1 Alle oplysninger, der ikke er offentligt tilgængelige, herunder tegninger og tekniske dokumenter, som Sal-Tech overdrager til køber ("fortrolige oplysninger"), forbliver Sal-Tech's ejendom og skal behandles som en forretningshemmelighed af køber.

 5.2 Fortrolige oplysninger må ikke uden Sal-Tech's skriftlige samtykke kopieres, reproduceres eller overdrages til tredjemand eller anvendes til andre formål end dem, der var hensigten med overdragelsen.

 5.3 Fortrolige oplysninger skal på forlangende tilbageleveres til Sal-Tech.

 

           SØVERIBILITET

6.1 Hvis en eller flere bestemmelser i Sal-Techs Vilkår og betingelser er ugyldige og/eller ikke kan håndhæves, forbliver de resterende bestemmelsers gyldighed i dette dokument uændret.

           JURISDIKTION 

 7.1 Retten i Sønderborg, Danmark, har ikke-eksklusiv kompetence til at afgøre enhver tvist, der opstår i henhold til eller i forbindelse med aftalen, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne.

 

           KLAGER

8.1 Reklamationer skal omgående meddeles Sal-Tech skriftligt inden for 5 dage efter levering/ordrebekræftelse af produktet og/eller tjenesteydelsen.

8.2 En eventuel reklamation suspenderer ikke en eventuel forfalden betaling, medmindre andet er skriftligt aftalt med Sal-Tech.

8.3 Sal-Tech vil gøre sit yderste for at nå frem til en mindelig løsning med køberen, hvis der modtages en klage.