Salgs og Leveringsbetingelser

Udgave: Januar 2017-Dansk

 

Salbæk Technology Gruppen: Salgs- og leveringsbetingelser.

 

 

Navne: Sal-Tech anvendt i dette dokument dækker alle firmaer inden for Salbæk Technology Gruppen, herunder Sal-Tech Easy Packaging v./G.Salbæk CVR nr. 18429098 og/eller Sal-Tech HKG Limited, registration no. 1553382 m.fl. Enhver kontrakt er lavet med et af Sal-Tech firmaer og kan ikke retlig forfølges et andet, med mindre dette er skriftlig aftalt. Hvis ordre løber med et eller flere Sal-Tech firmaer skal dette fremgå af skriftlig kontrakt og ordregrundlag.

Pris: Alle priser er oplyst i DKK eksklusiv moms, ind fortoldet i Danmark, Hong Kong, dog eksklusiv eventuelle punkt- og miljøafgifter. Forbehold for prisændringer og trykfejl.

Levering: EXW Danmark Sal-Tech Easy Packaging og/eller EXW Hong Kong for Sal-Tech HKG Limited. I.flg. Incoterms2010 eller som anført i ordre/tilbudsgrundlag.  Fri levering ved ordre over 3200 DKK ekskulsive moms, er kun gældende for ordre afgivet på webshop og betalt via online services.

Kursforbehold: I tilfælde af valuta kursudsving større end 5 % forbeholder vi os retten til at justere priser uden forudgående varsel.

Garanti: 1 år ved indsendelse af defekte reservedele, der ombyttes uden beregning, dog maksimum 2000 drift timer, svarende til 1 skift 1 år. Med garantikrav skal følge vare nr., maskine nr. og leveringsfaktura nr. Evt. reparation på kundens adresse vil medføre fakturering af vores omkostninger for at komme til og fra pladsen, dvs. kørselstimer og kilometer omkostning samt evt. andre omkostninger, dog er tiden for garantireparation gratis. Maskiner, der indsendes, repareres uden beregning undtaget fragt til og fra vort værksted. I intet tilfælde er Sal-Tech ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenser.

Reklamation: Enhver reklamation skal uden ophold overgives til Sal-Tech på skrift og reklamationsfristen er sat til 5 dage fra modtagelse af vare og ydelseslevering. En evt. reklamation har ikke opsættende virkning på betalingsfrister med mindre dette er aftalt og bekræftet skriftligt af Sal-Tech.

Klimatiske forhold til opbevaring: Det antages som standard, medmindre andet er aftalt skriftligt, at det udstyr og det anvendte emballage opbevares i et temperaturområde på mellem 5 og 30 grader Celsius, maksimal luftfugtighed mindre end 80% relativ og varme variationer med op til 5 graders ændring per time. Lagres materialer forkert, kan opbevaring starte en opdeling af råmaterialets sammensætning, hvilket kan resultere i friktionsændringer, lugt og farveskift. Det er derfor vigtigt, at materialerne opbevares i henhold til følgende retningslinjer: • Produkter skal beskyttes mod langvarig udsættelse for lys (sollys og direkte stråling fra andre kilder) • Produkterne skal opbevares mellem + 5 grader til + 25 grader, • produkter må ikke opbevares i umiddelbar nærhed af varmeapparater, varme stråler eller anden varmekilde, og • stabling skal undgås. For materialer, skal produkterne være akklimatiseret produktionsforhold før brug, hvilket betyder, opbevaring i 24-48 timer i produktionsfaciliteter eller lignende klima. Den ydre emballage må ikke fjernes indtil kort før brug. Ubrugte varer indpakket igen i lystæt emballage. Sporbarhed: Information som ordre nr., serienummer, dimensioner og rulle nr. etiketter på spoler eller kartoner, bør ikke fjernes før forarbejdning. De oplysninger er vigtige ved eventuelle henvendelser vedrørende levering. Holdbarhed: Bearbejdning af plastfolie skal foretages inden for ét(1) år efter er produktion. Afhængigt af additiv som er tilføjet: slipmiddel, UV-stabilisatorer eller antistatisk. For plastfolien, som er blevet behandlet med tryk, kan det være nødvendigt at have en kortere holdbarhed.

Produktansvar: Sal-Tech er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Sal-Tech eller af andre, som Sal-Tech har ansvaret for. Sal-Tech hæfter kun i garanti perioden for de skader, som varen måtte forvolde. Sal-Tech’s produktansvar kan aldrig overstige Sal-Tech’s forsikringsdækning. Sal-Tech hæfter aldrig for skader på fast ejendom eller løsøre, herunder driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Hvis tredjepart fremsætter krav mod enten Sal-Tech eller køber om erstatningskrav, skal denne straks underrette den anden part herom. Sal-Tech og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved en domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller tab, som påstås forårsaget af de leverede materialer. Det indbyrdes forhold mellem Sal-Tech og køber skal behandles i henhold til pkt. omhandlende værneting og lovvalg.

Værneting og lovvalg: Enhver tvist omkring Sal-Tech’ leverancer skal afgøres ved domstol bestemt af Sal-Tech. For Sal-Tech DK er dette ved en Dansk domstole på grundlag af Dansk ret og værneting er sat til Retten i Sønderborg.

Returret: Maskiner og materialer sælges uden returret. I tilfælde af returnering, krediteres alene 90 % af fakturabeløb med mindre andet er skriftligt aftalt og/eller påført vor faktura.

Prøve/lån: Prøve/lån med returret skal aftales inden levering og klart fremgår af vores faktura. Ved overskridelse af fastsat dato for returnering bortfalder returret automatisk, typisk 8 dage svarende til faktura forfald. Alle omkostninger i forbindelse med fragt til og fra tilkommer kunden. Alle forbrugsmaterialer anvendt af kunden i forbindelse med prøve/lån betales af kunden. Forbrugsmaterialer i anbrud krediteres ikke. Prøve/lån betingelser betyder at processen kan test uden forpligtigelse, men ikke at udstyr overgår til egentlig produktion, i det tilfælde betragtes ordre som bindende.

Betalingsbetingelser: Standard materialer: Netto 8 dage fra faktura dato. Betaling skal indgå rettidigt, ellers vil renter blive pålagt, 2,0 % per påbegyndt måned. Maskiner: netto kontant ved levering. I visse tilfælde kun mod delvis forudbetaling, typisk ikke lagerførte maskiner og maskiner over 50.000,-. Prøve/lån af maskiner efter aftale. Special materialer og ikke lagerførte materialer: 50 % ved ordre og 50 % 8 dage netto fra faktura dato.

Særlige betalingsbetingelser ved pris og rabat samt finansieringsaftaler: Hvis der indgås en pris og/eller rabat aftale, vil betalingsbetingelser som udgangspunkt være netto kontant forud eller straks ved levering. I det tilfælde en kunde ønsker en finansierings aftale kan det alene ske når pågældende kunde har udvist et rettidigt betalingsmønster over et antal fakturaer og periode. Ligeledes fordres det at kunden anvender et indkøb rekvisitions system der afgiver skriftlige ordre per email med reference nummer påført, samt forpligter sig til at holde os opdateret omkring kommunikations gange, samt væsentlige forskydninger i regnskaber/budgetter mv. der kan have indflydelse på vores vurdering af kreditværdighed. Ligeledes forbeholder vi os retten til at kræve prisjustering, gebyrer og renter, om der optræder væsentlige forskydninger i betalingsgange, samt at tilsidesætte aftaler i særlige tilfælde.

Klargøring & Installation: Maskiner, materialer, udstyr og anlæg leveres eksklusiv klargøring og installation med mindre andet er anført/aftalt, da udstyr leveres færdigtestet fra vores leverandører. I det tilfælde, at vi skal udføre klargøring og installation, vil vi fakturere indgåede timer i forhold til vores gældende timesats for service arbejde. Er der indeholdt et antal timer/dage vil timer udover bliver faktureret iht. samme betingelser. Med mindre andet er aftalt er det kundens forpligtigelse, at levere løfte og transportudstyr nødvendigt i forbindelse med installation samt nødvendigt ekstra personale i forbindelse med løft og intern transport, samt at holde udstyret forsikret fra levering, under installation og indtil funktionsmæssig overdragelse er sket.

Telefonservice: Det forudsættes, at kunden selv kan løse almindeligt forekommende tekniske og driftsspørgsmål. I det tilfælde Sal-Tech inddrages i denne rådgivning i væsentligt omfang, vil vores almindelige timesats danne grundlag for fakturering af denne support. Væsentligt omfang, defineres som mere end 5 minutter. Mindste fakturerings grundlag er 30 min.

Timesats: Den til enhver tid gældende timesats for servicearbejde og kørselstimer danner grundlag for fakturering. Mindste fakturering udgør 1 time med efterfølgende deling i halve timer per påbegyndt enhed. Den almindelige timesats gælder for timer mellem 6.00 og 18.00 og maksimum 7,5 timer per dag.

Kørsel & rejseomkostninger: Med mindre andet er aftalt anvender vi kilometer takst som faktura grundlag. Kilometer takst, der anvendes den til enhver tid gældende sats fastsat af Sal-Tech. Mindste debitering udgør 50 kilometer. Ved kørsel faktureres timer for kørselen deslige. Omkostninger i forbindelse med rejser og kørsel, så som bro takster, flybilletter, hotel, fortæring mv. vil blive faktureret til kostpris plus 15 % administrationsgebyr. Kørsel afregnes fra vores teknikers begyndelse punkt og retur til samme, med fordeling i forhold til andet servicearbejde udført på samme tur.

Intellektuelle rettigheder: Hvis et Produkt leveres med tilhørende software, erhverver Køber en ikke-eksklusiv softwarelicens i form af brugsret til softwaren begrænset til det formål, som fremgår af den tilhørende produktspecifikation. Ud over dette erhverver Køber ingen rettigheder i form af licens, patent, ophavsret, varemærket eller anden intellektuel rettighed forbundet med Produktet. Køber erhverver ingen rettigheder til kildekoden til softwaren. Leverede manualer og tegninger må ikke kopieres eller distribueres uden vores skriftlige godkendelse andet til den, hvortil maskinen/udstyret sælges. Oversættelser er til enhver tid Sal-Tech’ ejendom og ophavsret beskyttet.

Beskyttet og fortrolig information: Enhver form for information, som ikke er offentlig tilgængelig, herunder tegninger og tekniske dokumenter, overdraget af Sal-Tech til Køber (”Fortrolig Information”), skal forblive Sal-Tech’s ejendom og skal behandles fortroligt af Køber. Fortrolig Information må således ikke uden Sal-Tech’s skriftlige tilsagn kopieres, reproduceres eller overdrages til tredjepart eller bruges til andet formål end det ved overdragelsen tiltænkte. Fortrolig Information skal leveres tilbage ved påkrav.

Forbud mod videresalg og brug til visse formål: Sal-Tech’s Produkter er produceret til civilt brug. Sal-Tech’s Produkter må ikke bru­ges til eller videresælges til formål, der har nogen form for forbindelse til kemiske, biologiske eller atomare våben eller til missiler, der er i stand til at fremføre sådanne våben. Sal-Tech’ Produkter må ikke sælges til personer, virksomheder eller enhver anden form for organisation, såfremt der er kendskab til eller mistanke om, at disse er relaterede til nogen form for terrorist- eller narkotikaaktivitet. Sal-Tech’s Produkter kan være omfattet af lovmæssige reguleringer og re­striktioner, og kan derfor være omfattet af restriktioner ved salg til lande/kunder omfattet af eksport-/importforbud. Sådanne restriktioner skal overholdes ved videresalg af Sal-Tech’s Produkter til disse lande/kunder. Sal-Tech’s Produkter må ikke videresælges, såfremt der er tvivl eller mistanke om, at Produkterne kan blive brugt til ovennævnte formål. Hvis Køber har kendskab til eller mistanke om, at ovennævnte betingelser er blevet overtrådt, skal Køber straks give Sal-Tech meddelelse herom.

Force majeure: Sal-Tech er berettiget til at annullere ordrer eller udskyde aftalt levering af Pro­dukter, og er i øvrigt fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvist skyldes omstændigheder, som ligger uden for Sal-Tech’s rimelige kontrolmuligheder, såsom oprør, uroligheder, krig, terrorisme, brand, offentlige forskrifter, strejke, lockout, slow-down, mangel på transportmidler, vareknaphed, sygdom eller forsinkelse ved eller mangler ved leverancer fra leverandør, uheld i produktion eller afprøvning, eller manglende energiforsy­ning. Samtlige Købers beføjelser suspenderes eller bortfalder i sådanne tilfælde. Køber kan hverken i tilfælde af annullering eller udskudt effektuering kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod Sal-Tech.

Global Compact: Sal-Tech støtter FN’s Global Compact’ initiativ, hvilket betyder, at Sal-Tech forpligter sig til at leve op til 10 principper omhandlende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og korruption. Sal-Tech opfordrer derfor også Køber til at leve op til disse grundlæggende principper. For yderligere information om Global Compact: http://www.unglobalcompact.org

Delvis ugyldighed: Såfremt en eller flere af bestemmelserne i disse Leveringsbetingelserne kendes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, skal ingen af de øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed eller gennemførlighed påvirkes eller forringes deraf.

Ejendomsforbehold Varer leveret af Sal-Tech forbliver Sal-Tech’ ejendom indtil det samlede fakturabeløb er betalt. Køber er forpligtet til at holde maskiner fuld- og nyværdiforsikret, indtil fuld betaling har fundet sted til Sal-Tech. Køber er pligtig til uden ophold at oplyse, hvor udstyret henstår, såfremt betalingsfristen overskrides. Lejet udstyr skal sikres mærket med, at ejendomsretten tilhører Sal-Tech.

Andre forhold: For forhold der ikke er belyst af ovenstående, vil NLM2010 danne grundlag for aftalen parterne imellem. Der tages forbehold for fejl i prislister med videre. Vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel.